Streptcarpus

イワタバコ科

ストレプトカーパス属

1 1 1

サクソルム
690